Finland; Denmark; Sweden.ได้ประสบการณ์การมากมาย กับสิ่งที่ทำไว้มากแล้วในเมืองไทย

ทั้งธุรกิจด้านไอที ธุรกิจกิจด้านการเกษตร สวน ฟาร์มปลา วัว พืชสวน งานด้านสังคม บริการสาธารณะ สังคมคนรุ่นใหม่ ความทันสมัยของดิจิตอล ออนไลน์ Big data คราว บริการสอนภาษาอังกฤษเพื่อประชาชน ฯลฯ จะได้รับการพัฒนา ปรับปรุง ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สืบไป