แสดงความยินดีกับผู้อำนวยการ ครู นักเรียนกรรมการสถานศึกษา ของโรงเรียนธัญญะบุรี

ที่ได้รับรางวัลโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่ ดีเด่นประจำปี 2560