เปิดฟาร์มปลอดสารเคมี ศูนย์การเรียนรู้ดร.เกียรติศักดิ์ ส่องแสง บ้านนาเดื่อ

พืชผักผสมผสาน ไร่นาสวนผสม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 30กค.61