เทคานใกล้แล้วเสร็จ สำนักงานและศูนย์การเรียนรู้ ดร.เกียรติศักดิ์ ส่องแสง(ลำลูกกา)

เป็นได้ทั้งสำนักงาน ศูนย์ข้อมูลวิชาการด้านอาชีพ ภาษาอังกฤษเรียนฟรี ตลาดรองรับผลผลิตจาก ฟาร์มปลอดสารเคมี พืชผักผสมผสาน ไร่นาสวนผสม และผลิตผลทางการเกษตรของชาวตระการพืชผล 7สค.61