สรงน้ำพระพุธรูป สรงน้ำพระครูนันทการโกวิทย์ เจ้าอาวาสวัดบ้านนาเดื่อ

เจ้าคณะตำบลเซเป็ด และสรงนำ้ระลึกบรรพบุรุษ