วัฒนธรรมของอีสาน

ณ บ้านนาเดื่อ อ.ตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี