ฟิธีฝังศพตามศาสนาอิสลาม

ด้วยความอาลัยยิ่งครับ ด็อกเตอร์สุรินทร์ พิศสุวรรณ บุคคลสำคัญของประเทศ อาเซียน และสังคมโลก