บ่อเลียงปลา

ถึงเวลาโตเต็มที่ 5-6ตัว นำ้หนัก 1กก. CP สาขาอุบลราชธานี ได้มาให้คำแนะนำเพิ่มเติมด้วย