ทีมงานกับการเยี่ยมโรงเรียนวัดเกตประภา บ้านฟ้าปิยรมย์ บึงคำพร้อย

วรางกูรหมู่ที่ 10 ลาดสวาย เปรมฤทัยฟ้าหลวงหมู่ที่เจ็ด ลาดสวาย บ้านจามรเดชเจริญ เมืองคูคต