ทริป1วัน นำโดยลุงเอก พลเอกเอกชัย ศรีวิลาส

และ4ส.(4ส.1-4ส.8)ของสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า กับการศึกษาประวัติศาสตร์ชาติไทย